Executéle


Executéle


Wat doet een executeur eigenlijk?

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van een erfenis en wordt aangewezen in een testament. De rechten en de plichten van een executeur staan in het testament. Zo krijgt de executeur het recht om over de nalatenschap van de overledene te beschikken. Dit betekent dat de executeur alle bezittingen beheert en de verantwoordelijkheid heeft om de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen.
In eerste instantie zal de executeur er voor moeten zorgen dat alle schulden van de overledene worden betaald. Daarna kan de executeur in kaart brengen wat er onder de erfgenamen verdeeld moet worden en op welke manier.
Ook is de executeur bijna altijd degene die de uitvaart regelt en de executeur draagt zorg voor de fiscale aspecten, zoals het doen van de afrondende aangiften Inkomsten- en Erfbelasting. Is de nalatenschap uiteindelijk helemaal afgerond, dan dient de executeur rekening en verantwoording af te leggen jegens de erfgenamen.
De executeur heeft recht op loon. Dat kan zijn het bij de wet geregelde loon van 1% van de bezittingen van de overledene, maar steeds vaker vindt bij professionele executeurs de honorering plaats op basis van de tarieven die de executeur in zijn normale bedrijfsuitoefening hanteert.

Waarom wordt een executeur aangesteld?
 1. U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer)
 2. Uw erfgenamen zijn minderjarig
 3. U heeft veel erfgenamen, of veel bezittingen en vermogen
 4. U heeft een goed doel als erfgenaam aangewezen
 5. U heeft veel legaten in uw testament opgenomen
 6. Uw erfgenamen zijn gebrouilleerd
 1. U bent gebrouilleerd met een kind en wilt uw partner of andere kinderen beschermen
 2. Uw erfgenamen wonen op grote afstand
 3. Uw erfgenamen zijn op te hoge leeftijd
 4. Uw erfgenamen missen de benodigde kennis en kunde
 5. U wilt uw erfgenamen sowieso niet belasten met de afhandeling

Het levenstestament

De laatste jaren is het fenomeen van het levenstestament sterk in opkomst. Een levenstestament is een strikt persoonlijk, herroepbaar document, waarin iemand notarieel vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat diegene bij leven niet meer in staat is om bepaalde of alle rechts- en feitelijke handelingen te verrichten of alle of bepaalde beslissingen te nemen, zowel zakelijk als privé. Het levenstestament wordt vaak gehanteerd om de situatie te voorkomen dat naasten curatéle of bewind moeten aanvragen teneinde de juiste behartiging van de belangen van een dierbare te realiseren als hij of zij daartoe zelf niet meer in staat kan worden geacht.
In een levenstestament wordt vaak een regeling getroffen ten aanzien van enerzijds financiële (of ruimer geformuleerd: vermogensrechtelijke) belangen en anderzijds ten aanzien van medische belangen. Voor beide zaken wordt een gevolmachtigde aangewezen. Dat kan één persoon zijn, maar er kunnen ook meerdere personen gezamenlijk en/of zelfstandig bevoegd zijn.

De laatste jaren wordt ons steeds vaker gevraagd of wij ook deze taak op ons willen nemen, zodat, als iemand bijvoorbeld dement wordt, de gevolmachtigde toch de belangen kan blijven waarnemen alsof de cliënt zelf nog aan het roer stond. Dit kan aan familie of andere dierbaren heel veel narigheid besparen, zoals het jarenlang moeten aanhouden van de woning van één of beide demente ouders die inmiddels in een zorgcentrum zijn opgenomen.

Wilt u meer informatie over hetgeen hierboven is beschreven, dan maken wij graag met u een vrijblijvende afspraak om de materie door te nemen.